เพื่อประโยชน์และความสบายใจของตัวท่านเอง

กรุณาอ่านข้อกำหนด และเงื่อนไขต่างๆ ดังต่อไปนี้อย่างละเอียด โดยในการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ หรือผลิตภัณฑ์ใดๆ ก็ตามของ Tripniceday ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชัน จะถือว่าท่านได้ตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดเงื่อนไขการใช้บริการนี้ โดยให้ข้อตกลงดังกล่าวนี้เป็นสัญญาตามกฏหมายระหว่างคุณ และ Tripniceday (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริการของเรา”)

ข้อตกลงทั่วไปในการใช้งาน

 • คุณมีสิทธิ์ที่จะใช้บริการของเราในการสืบค้นหาข้อมูล จัดแผนการเดินทาง และสร้างข้อมูลส่วนตัวของคุณบนบริการของเราได้อย่างอิสระ โดยคุณไม่สามารถโอนสิทธิ์ที่มีนี้ให้กับคนอื่นได้
 • คุณตกลงไม่ใช้บริการบริการหรือข้อมูล หรือให้บุคคลที่สามใช้บริการข้อมูลในทางที่ผิดกฏหมาย หรือผิดระเบียบหรือผิดข้อตกลงนี้ และคุณได้ตกลงอีกว่าคุณจะ:
  • ไม่ให้บุคคลที่สามเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของคุณเอง
  • ไม่ให้รหัสผ่าน หรือบอกรหัสลับในการเข้าสู่บัญชีของคุณ
  • นำบริการไปผลิต ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือแก้ไข ย่อ ขาย แลกเปลี่ยน และขายต่อ
 • คุณสามารถส่งต่อ หรือเผยแพร่ข้อมูลที่อยู่บนบริการของเราไปยังสื่อโซเชียลมีเดียได้โดยไม่จำเป็นต้องขออนุญาตจาก Tripniceday ก่อน ซึ่งการส่งต่อหรือเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวนั้น คุณตกลงว่าจะเป็นผู้ยอมรับความรับผิดชอบใดๆ ก็ตามที่เกิดจากการเผยแพร่ข้อมูลเหล่านั้น และถือว่า Tripniceday ไม่มีส่วนรู้เห็นจากคำพูด หรือการกระทำใดๆก็ตามจากการเผยแพร่ข้อมูลเหล่านั้น

การใช้บริการ

การใช้บริการจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้และอาจต้องใช้ซอฟท์แวร์อื่นเพิ่มเติม คุณตกลงว่าคุณจะรับผิดชอบต่ออุปกรณ์และสิ่งที่จำเป็นต่อการใช้บริการ เช่น ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ หรือซอฟแวร์ หรือ ค่าบริการอินเทอร์เน็ต รวมถึงเงื่อนไขการใช้บริการของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและสิ่งที่จำเป็นต่อการใช้บริการอื่นๆ แต่เพียงผู้เดียว สัญญาณอินเทอร์เน็ตจากผู้ให้บริการของคุณ และการเข้าถึงบริการในบางเวลาหรือในบางพื้นที่ความสูญเสียหรือเสียหายหรือภัยต่อความปลอดภัยอื่นๆ อันเกิดจากการใช้บริการอินเทอร์เน็ต และ การเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลที่สามหรือความผิดพลาดในการส่งข้อมูล การสื่อสาร หรือการตั้งค่าที่จำเป็นเพื่อเข้าใช้บริการ

ข้อมูลส่วนตัวของคุณ

คุณสามารถเข้าไปอ่าน นโยบายความเป็นส่วนตัว ที่เราได้เขียนเอาไว้ภายในเว็บไซต์บริการของเรา ซึ่งคุณยินยอมที่จะปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เราได้เขียนเอาไว้อย่างครบถ้วนโดยไม่มีข้อโต้แย้ง คุณยินยอมให้เราเก็บรักษาข้อมูลของคุณและเข้าถึงข้อมูลของคุณตามนโยบายความเป็นส่วนตัวซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบริการ

เนื้อหาข้อมูล

คุณเป็นผู้รับผิดชอบเนื้อหาข้อมูลของคุณ คุณเป็นผู้รับผิดชอบต่อเอกสารทั้งหมด (ในที่นี้เรียกโดยรวมว่า “เนื้อหาข้อมูล”) ที่คุณพิมพ์ หรือจัดเก็บหรือส่งมาให้เราผ่านการใช้บริการไม่ว่าทางใด เก็บเนื้อหาข้อมูลของคุณสม่ำเสมอ คุณเป็นผู้รับผิดชอบต่อความสูญเสียของเนื้อหาข้อมูลหรือเนื้อหาข้อมูลไม่สามารถกู้คืนกลับมาได้ คุณต้องเปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดต่อการใช้บริการทั้งหมด เราไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาข้อมูลใดๆ ที่คุณส่งผ่านบริการของเรา

คุณยินยอมที่จะไม่ใช้บริการหรืออนุญาตให้บุคคลที่สามใช้บริการ เพื่อส่งต่อ เผยแพร่ จัดเก็บ เชื่อมโยง หรือผลิต หรือยุ่งเกี่ยว ยุยงปลุกปั่นสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้:

 • ข้อมูลหรือการสื่อสารที่ผิดกฏหมาย เป็นเท็จ หมิ่นประมาท หยาบคาย ลามกอนาจาร ดูหมิ่น ข่มขู่รุนแรง คุกคาม หรือไม่เหมาะสม โดยประการใดๆ ซึ่งเป็นความผิดไม่ว่าจะทางแพ่ง หรือทางอาญาไม่ว่าตามกฏหมายในประเทศ หรือกฏหมายต่างประเทศ
 • เนื้อหาข้อมูลที่เลียนแบบมาจากบุคคลอื่น หรือสวมรอยเพื่อกระทำการโดยทุจริต หรือก่อให้เกิดการละเมิดต่อสิทธิส่วนบุคคลของผู้ใด
 • โอกาสทางธุรกิจ แชร์ลูกโซ่ ชี้ชวน หรือธุรกิจเครือข่าย หรือติดต่อล่อลวงเพื่อการค้า หรือสแปมต่างๆนาๆ
 • ไวรัส โทรจัน วอร์ม หรือซอฟแวร์ที่มีข้อมูลเพื่อใช้ในการก่อกวน หรือเป็นอันตราย

ห้ามคุณดำเนินกระบวนการวิศวกรรมย้อนกลับหรือพยายามแยกซอร์สโค้ดในบริการของเรา ห้ามทำซ้ำ ปรับเปลี่ยน และแจกจ่าย เว้นแต่กรณีที่กฎหมายกำหนดมิให้มีการจำกัดดังกล่าว หรือได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากศาล

คุณสามารถเขียนเนื้อหาลงในบทความ รีวิว หรือส่วนที่เป็นสังคมออนไลน์ในบริการของเราได้อย่างอิสระ ซึ่งคุณจะต้องรับผิดชอบกับเนื้อหาดังกล่าวที่คุณเป็นผู้สร้างขึ้น โดยเราจะไม่รู้เห็น หรือมีส่วนในการรับผิดชอบต่อการกระทำของคุณใดๆ ทั้งสิ้น และคุณยอมรับว่าจะไม่เปิดเผยข้อมูลที่คุณที่คุณไม่ต้องการรับรู้ในที่สาธารณะ อันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น หรือตัวคุณเองได้

เราอาจใช้ผลตอบรับจากคุณโดยอิสระ คุณยินยอมให้เราใช้ผลตอบรับ คำแนะนำหรือแนวคิดของคุณได้ในทางใดๆ รวมถึงรูปภาพ ข้อมูล คุณยินยอมให้สิทธิ์เราในการใช้ข้อมูลของคุณได้อย่างถาวรในการวิเคราะห์พัฒนาระบบ ปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา รวมไปถึงการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ทางโฆษณาและการตลาดในอนาคต ซึ่งจะครอบคลุมทั่วโลก โดยคุณยินยอมที่จะไม่เรียกร้องค่าตอบแทนไม่ว่าทางใด หรือกรณีใดก็ตาม

เราอาจตรวจสอบเนื้อหาข้อมูลของคุณ ข้อมูลที่คุณสร้างขึ้นมาในบริการของเรา แต่เราไม่มีหน้าที่ต้องตรวจเนื้อหาข้อมูลของคุณ เราอาจเปิดเผยข้อมูลบางส่วนเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่และตามกฏหมาย หรือเพื่อปกป้องบริการของเรา หรือลูกค้าของเรา โดยอาศัยดุลพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว เราอาจปฏิเสธการแสดงเนื้อหาข้อมูล หรือลบข้อมูล หรือปฏิเสธการลบเนื้อหาข้อมูลไม่ว่าจะเป็นบางส่วน หรือทั้งหมดที่ไม่เหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง

หากบัญชี Tripniceday ของคุณถูกปิด (ไม่ว่าจะโดยคุณหรือเรา) ก็จะมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้น ลำดับแรก สิทธิของคุณในการใช้บัญชี Tripniceday เพื่อเข้าถึงบริการจะยุติลงโดยทันที อย่างที่สอง เราจะลบข้อมูลหรือเนื้อหาของคุณที่เกี่ยวข้องกับบัญชี Tripniceday ของคุณ หรือมิฉะนั้นแล้วก็จะแยกข้อมูลหรือเนื้อหาของคุณออกจากตัวคุณและบัญชี Tripniceday ของคุณ (เว้นแต่กฎหมายจะได้กำหนดให้เราเก็บรักษาไว้ ส่งคืน หรือโอนให้กับคุณหรือบุคคลภายนอกที่คุณระบุไว้) คุณควรมีแผนสำรองข้อมูลอย่างสม่ำเสมอเนื่องจาก Tripniceday จะไม่สามารถเรียกคืนเนื้อหาของคุณหรือข้อมูลเมื่อบัญชีของคุณถูกปิดได้ อย่างที่สาม คุณอาจสูญเสียการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่คุณได้รับมาได้

ความรับผิดในบริการของเรา

เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อการสูญเสีย หรือถูกเรียกร้องจากบุคคลที่สาม หรือบุคคลอื่นที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการกระทำของคุณในบริการของเรา ไม่ว่าจะเป็นการเผยแพร่ข้อมูล ให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือได้รับผลกระทบจากการใช้บริการ หรือให้ข้อมูลเข้ามาในระบบของเรา และเราจะไม่รับผิดชอบต่อการละเมิดลิขสิทธิ์จากที่คุณเป็นผู้เผยแพร่ข้อมูลเหล่านั้น ซึ่งคุณตกลงยอมรับการรับผิดชอบเรื่องเหล่านี้ด้วยตัวเอง

นอกจากนั้นเราจะไม่ต้องรับผิดต่อสิ่งต่อไปนี้: (ก) ค่าเสียหายโดยอ้อม, พิเศษ, อุบัติเหตุ, เชิงลงโทษ หรือที่เป็นผลกระทบ; (ข) ค่าเสียหายที่เกิดจากความล้มเหลวของการสื่อสาร, อินเทอร์เน็ต, การเชื่องโยงทางอิเล็กทรอนิกส์, การทุจริต, ความปลอดภัย, ความสูญหายหรือจารกรรมข้อมูล, ไวรัส, สปายแวร์, ความสูญเสียทางธุรกิจ, รายได้, กำไร หรือการลงทุน หรือการใช้งานซอฟท์แวร์หรือฮาร์ทแวร์ที่ใช้งานกับระบบของเรา

เราจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดจากการไม่ได้ปฏิบัติตามหรือความล่าช้าในการปฏิบัติตามภาระหน้าที่ของตนภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ เท่าที่การไม่ได้ปฏิบัติตามหรือความล่าช้านั้นเกิดขึ้นจากพฤติการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมตามสมควรขอเรา (เช่น ข้อพิพาทแรงงาน ภัยธรรมชาติ สงครามหรือการก่อการร้าย การทำให้เสียทรัพย์ อุบัติเหตุ หรือการปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับหรือคำสั่งของรัฐบาล) เราจะพยายามลดผลกระทบของเหตุการณ์ใดๆ เหล่านี้ให้เหลือน้อยที่สุดและปฏิบัติตามภาระหน้าที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบ

การยกเลิกข้อตกลง

เราอาจยกเลิกข้อตกลงนี้หรือระงับบริการถ้าคุณไม่ทำตามข้อตกลงนี้ หรือคุณไม่ยินยอมรับการติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์อีกต่อไป โดยจะใช้ดุลยพินิจของเราในการตัดสิน และเราไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เมื่อยกเลิกข้อตกลงแล้ว คุณต้องหยุดการใช้บริการทันที ซึ่งถ้าคุณยังใช้บริการต่อไปไม่ว่าจะด้วยบัญชีสมาชิกของ Tripniceday หรือไม่ก็ตาม จะถือว่าคุณละเมิดข้อตกลงดังกล่าวทั้งหมดนี้

การเปลี่ยนแปลง

เราสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงนี้ได้ทุกเมื่อ และการเปลี่ยนแปลงจะมีผลทันทีที่เผยแพร่ผ่านบริการของเราบนเว็บไซต์ หรือเมื่อเราแจ้งให้คุณทราบด้วยวิธีอื่น เราอาจเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด ซึ่งถ้าคุณยังคงใช้บริการต่อไปก็แสดงว่าคุณได้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น

ข้อตกลงทั่วไป

 • บรรดาหนังสือ จดหมาย คำบอกกล่าวใดๆ ของเราซึ่งส่งไปทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือเอกสาร ให้ถือว่าคุณได้รับรู้โดยชอบแล้ว
 • คุณต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 โดยเคร่งครัด
 • คุณต้องไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับสมาชิกคนอื่น เช่น ไม่ข่มขู่ว่าร้าย ไม่ใช้วาจาหยาบคายไม่สุภาพ ไม่ให้ข้อมูลที่ไม่เป็นจริง ไม่ว่าจะด้วยทางใดก็ตาม

ข้อมูลถูกเขียนขึ้นเมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2562
แก้ไขล่าสุดเมื่อ 12 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 00:21
สำนักงานใหญ่ บริษัท ทริปไนซ์เดย์ จำกัด