พันธกิจของเรา

เราอยากเป็นบริการแรกที่ผู้คนนึกถึงเวลาต้องการไปเที่ยว

จุดมุ่งหมายของโครงการในการประกอบธุรกิจคือต้องการสร้างความเท่าเทียมในการแข่งขันให้กับธุรกิจท้องถิ่น ปัจจุบันธุรกิจขนาดใหญ่มักจะได้รับผลประโยชน์จากนโยบายและข้อมูลในโลกอินเตอร์เน็ต ทำให้ช่องว่างระหว่างธุรกิจขนาดกลางและธุรกิจขนาดย่อมไม่สามารถแข่งขันในด้านของราคาและการต่อรองได้อย่างเหมาะสม เพื่อเป็นการลดช่องว่างดังกล่าว โครงการจึงเกิดขึ้นด้วยพันธกิจที่มุ่งหวังให้ผู้บริโภคขั้นปลายได้มีตัวเลือกมากขึ้นจากการสืบค้นข้อมูลที่สะดวก รวดเร็ว และไม่มีการคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจห้างร้านอย่างไม่เป็นธรรม เมื่อผู้บริโภคสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆได้อย่างหลากหลาย จะทำให้รายได้กระจายไปยังชุมชนต่างๆ ได้อย่างทั่วถึงมากขึ้นกว่าการกระจุกตัวของรายได้ในหัวเมืองท่องเที่ยวหลัก

โครงการยังหวังอีกว่าจะได้ร่วมทำงานกับชุมชนแบบบูรณาการโดย

  • ตั้งเป้าว่าจ้างพนักงานท้องถิ่นในการรวบรวมและตรวจสอบข้อมูล ช่วยสร้างงานให้กับคนในพื้นที่ ได้ใช้ประโยชน์จากการเติบโตมาในพื้นที่ที่ตนเองอาศัยอยู่
  • ทำงานร่วมกับชุมชนในการพัฒนาศักยภาพการแข่งขัน ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง เพื่อกระจายรายได้ และคุณภาพชีวิตที่ดีจากหัวเมืองหลักไปยังเมืองรองอื่นๆ
Mission

นอกจากนี้โครงการยังคิดถึงผู้มีส่วนได้เสียอื่น อย่างผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น, นักลงทุน และคู่ค้าทางธุรกิจ

  • ผู้ถือหุ้น เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของผู้ถือหุ้น โครงการมุ่งหวังสร้างผลกำไรจากการให้บริการที่เป็นธรรม เป้าหมายและกลยุทธ์ในการดำเนินงานที่คิดขึ้นจะอิงกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นมาเป็นอันดับสองรองจากผลประโยชน์ของผู้ใช้บริการ
  • นักลงทุน สำหรับผู้ที่ให้การสนับสนุนโครงการทั้งในเรื่องของเงินทุนและความรู้ โครงการยินดีที่จะทำงานร่วมกับนักลงทุนในการกำหนดกลยุทธ์และแผนการทำงาน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความสามารถในการประกอบธุรกิจให้มีรายได้และผลกำไรมากขึ้นต่อไป
  • คู่ค้าทางธุรกิจ โครงการมีการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยให้คู่ค้าสามารถนำข้อมูลการท่องเที่ยวที่โครงการมี ไปใช้พัฒนาธุรกิจของตนให้สามารถบริการนักท่องเที่ยวได้ดียิ่งขึ้น โครงการมุ่งหวังทำธุรกิจกับคู่ค้าทุกรายด้วยความเป็นธรรมและต้องการร่วมมือกันระยะยาว ผลประโยชน์ใดก็ตามที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โครงการยินดีเจรจาตกลงหาทางออกร่วมกันเพื่อการร่วมมือแบบยั่งยืน